Vastenmaaltijden 2017

‘Wek mijn zachtheid weer’, zingt Huub Oosterhuis in een bekend lied. Jezus beloofde aan de ‘zachtmoedigen’ dat zij de ‘aarde zullen bezitten’.  De wens en de belofte lijken ver weg in een wereld vol van geweld en oorlog. Toch zien wij dat zachtheid en zachtmoedigheid op vele plekken opbloeien. Zou het kunnen lukken om de zachtheid in ons wakker te laten worden en de zachtmoedigheid de aarde te laten bezitten? Er zijn mensen die dat voor elkaar hebben gekregen.

De oecumenische Vastenmaaltijden nodigen iedereen uit om stil te staan bij de gedachten over ‘zachtheid en zachtmoedigheid’ in  het leven van mensen. Op iedere donderdag tijdens de Veertigdagentijd / Vastentijd bent u welkom voor een korte oecumenische viering, inspirerende gedachten vanuit verschillende kerken en een eenvoudige gezamenlijke maaltijd met brood, fruit en thee.

U mag voor een keer aanschuiven, maar u mag ook vaker komen. Breng wat fruit mee om te delen. Het geld dat u uitspaart door sober te eten kunt u in de collecte doen. De collecte van de vastenmaaltijden is bestemd voor een diaconaal project in onze stad: de droomwolk van Stichting de Baan.

Data: donderdag, 2, 9, 16, 23, 30 maart, 6 april 2017
Tijd: 17:55 uur (tot omstreeks 19:00 uur)
Plaats: Kerk van  de Evangelische Broedergemeente, Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
Informatie: ds. Stefan Bernhard |tel.: 06 3038 3882 | bernhard(at)ebg.nl

------------------------------------------------------------------------------------------

Antonius (s)preekt in de veertigdagentijd

De Antonius Gemeenschap Haarlem start dit jaar in navolging van hun naam Heilige Antonius van Padua met een dagelijks terugkerende gebed en lezingen dienst in de 40 dagentijd in de opmars na Pasen. De vastentijd is bij uitstek het moment om ons te bezinnen, om soberder te leven en om ruimte te maken voor God. Veelal een persoonlijke aangelegenheid.

De Heilige Antonius van Padua zag deze periode niet als een persoonlijke aangelegenheid maar als een publiekelijke. Wellicht geïnspireerd door Franciscus van Assisi ’s ontmoeting met de Islamitische Sultan van Egypte Al-Kamil ten tijde van de kruistochten in 1219 waar Franciscus onder de indruk was van de geloofswaarden van gebed en het vasten, de Ramadan, van de Moslim gemeenschap aldaar. Een periode van geloofseenheid. Hij preekte niet alleen elke dag maar bracht hierdoor ook veranderingen teweeg in de stad Padua.

Uiteindelijk resulteerden de preken van Antonius in een nieuwe wet voor de stad Padua, die van kracht werd op 15 maart 1231. “Op verzoek van de eerwaarde broeder Antonius, biechtvader van de orde der minderbroeders, mag voortaan geen schuldenaar of borg, die niet in staat is te betalen, van vrijheid beroofd worden. Aansprakelijk is hij in dit geval met zijn bezit, niet met zijn persoon en zijn vrijheid.”

De Antoniusgemeenschap Haarlem wil tezamen met alle Christelijke stromingen in de stad deze 40 dagen van bezinning vormgeven door           40 dagen aanhoudend gebed. Dit krijgt gestalte door samenwerking met de PKN, de RK, de Gids kerken, De Evangelische broerderschap en hopelijk nog andere Christelijke stromingen in de stad.

Laten wij in deze vastenperiode verschillen overstijgen en samen op weg naar Pasen het eenduidige gezicht van Christus zijn.  
Verschillende voorgangers vanuit al die Christelijke tradities zullen elke dag  in de 40 dagentijd een korte gebedsdienst leiden in de Groenmarktkerk. Waar het evangelie van de dag en een overweging gehoord zal worden om zo samen als Alle Christenen gezamenlijk toe te leven naar dit Hoogfeest.

We starten op: donderdag 2 maart 2017, de donderdag na Aswoensdag. We eindigen op de dag voor Witte Donderdag, woensdag 12 april 2017. Aanvang elke dag om 12.30 uur. Behalve op de zondagen dan aanvang 10.30 uur . Adres: Nieuwe Groenmarkt 14, 2011 TW Haarlem.

Antonius-Gemeenschap Haarlem------------------------------------------------------------------------------------------

Jezus voor Dummies

voor slimme mensen die meer willen weten dan het Paasverhaal

Dat The Passion zeer populair is bewees de Haarlemse Immanuelkerk vorig jaar met de laagdrempelige stijf uitverkochte eigen musical versie ‘Another Passion’. Het maakte veel los bij met name de vele niet kerkelijke bezoekers, want wie was die Jezus nou eigenlijk? Daarom wordt in maart een aantal avonden gehouden voor kinderen, jongeren en volwassenen over deze bijzondere man die meer volgers heeft dan Obama en Bieber bij elkaar.

Zijn geboorteverhaal kent iedereen. Zijn Passion trekt ieder jaar miljoenen kijkers. Het verhaal over zijn leven, zijn sterven, en daarna… Nu, na 2000 jaar, leeft zijn verhaal nog steeds. Maar wie was Jezus en wat wilde hij? En wat kun je geloven van al die sterke verhalen die over hem verteld worden? In de weken voor Pasen bieden de samenwerkende protestantse kerken van Haarlem-Noord, Spaarndam, Bloemendaal en Overveen een basiscursus ‘Jezus voor Dummies’ aan. Voor nieuwsgierige mensen die meer willen weten. Voor ongelovigen, kleingelovigen, andersgelovigen, bijgelovigen, of je nu nooit in een kerk komt of regelmatig.

We doen dit met de volwassenen aan de hand van een aantal sterke (bijbel)verhalen. Verhalen die te mooi lijken om waar te kunnen zijn. En ook te waar om mooi te kunnen zijn. We gaan niet vertellen ‘zo zit het’ en ‘dat moet je geloven’. Want die verhalen zijn sterk genoeg om voor zichzelf te kunnen spreken, en hebben meer te vertellen dan wij kunnen bedenken. Ter afsluiting kijken we donderdag 13 april samen op groot scherm naar The Passion 2017.

Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 is een aparte groep, en ook voor slimme tieners die meer willen weten dan het kerstverhaal zijn speciale avonden. Aan de hand van filmfragmenten, ontdekopdrachten, vragen en een zelfgemaakte film die voordat The Passion wordt uitgezonden wordt gepresenteerd, kom je meer te weten. En wie wint de ultieme Jezus-kennisquiz waarmee je je ouders versteld doet staan?

Meedoen kost niets en levert meer op dan je denkt!
Meer info op: www.pknhaarlemnoord.nl en www.kerkpleinbloemendaal.nl/jeugd
Geef jezelf op via: info(at)pknhaarlemnoord.nl of jeugdwerk(at)kerkpleinbloemendaal.nl
 ------------------------------------------------------------------------------------------

Op pad met Luther

Oecumenische gesprekskring over 500 jaar Reformatie.

Het jaar 2017 is een herdenkingsjaar voor 500 jaar Reformatie. Allerlei activiteiten in binnen- en buitenland zullen de revue passeren. Ook in Haarlem willen we hierbij stilstaan. Eén van de activiteiten die we organiseren is een oecumenische gesprekskring. We hopen dat protestanten en rooms-katholieken, en misschien wel mensen van buiten de kerk, met elkaar in gesprek gaan over thema’s uit de Reformatie en hoe wij daar nu tegenaan kijken.  We doen dat aan de hand van een boekje met de titel Onder protest dat in januari bij uitgeverij Boekencentrum zal verschijnen. Uit dit boekje nemen we de volgende thema’s:

Op 26 januari: De vernieuwende kracht van het evangelie
 Op 23 februari: Hoe goed moet je zijn?
Op 30 maart:  Vrouwen van het Protestantisme
Op 20 april: Protestantse spiritualiteit
Op 18 mei: Protestantse Kerklied

De bijeenkomsten worden steeds gehouden van 20.00 tot 21.30 uur en worden geleid door dr. Kick Bras, emeritus predikant en onderzoeker op het gebied van spiritualiteit . U kunt u bij hem opgeven via tel. 023-5766776 en via email: kickbras@hetnet.nl.  Het boekje dient u zelf aan te schaffen. Verdere kosten zijn er niet. Het is de bedoeling dat u aan alle bijeenkomsten deelneemt. De eerste bijeenkomst wordt gehouden in de Immanuëlkerk, Van Egmondstraat 7, Haarlem. De laatste bijeenkomst in de Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem. De overige bijeenkomsten rouleren langs kerken van de deelnemers. Op deze manier leren we ook elkaars kerken een beetje kennen.  De kring gaat door bij minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. Per gemeente/parochie kunnen er maximaal 2 mensen deelnemen. Zo hopen we dat zoveel mogelijk kerken hierbij betrokken worden.
De werkgroep 500 jaar Reformatie van de Raad van Kerken Haarlem------------------------------------------------------------------------------------------

Open Monumentendagen

Zaterdag 10 en zondag 11 september stonden de deuren van onze kerk weer wagenwijd open. Onze kerk is een monument en adel verplicht. Dus daarom de kerk open voor geïnteresseerden in het gebouw en de kleine tentoonstelling, maar ook voor de verschillende koren die 's middags optraden. Verschillende genres in zang passeerden de revue. Leuk om het enthousiasme van al die zangers en zangeressen te horen en te zien.
Het thema van de Monumentendagen was: symbolen en iconen. Het symbool van onze kerk is het Lam Gods. Vicit agnus noster, eum sequamur: Ons Lam heeft overwonnen , laten wij Hem volgen. Een oud christelijk symbool, maar in alle EBGkerken duidelijk zichtbaar. Er is een kleine tentoonstelling gemaakt van dit symbool, de herkomst ervan en de verschillende verschijningsvormen. Ook de kelk en de Hernhutter ster zijn voor ons belangrijke symbolen. Aan de tentoonstelling is een prijsvraag verbonden en het blijft tot eind oktober in kerk aanwezig. Het is raadzaam om het goed te bekijken en te lezen. Dan kunt u ook aan de prijsvraag deelnemen door een formulier in te vullen met een paar vragen. Degene die de meeste antwoorden goed heeft krijgt een penning met aan de ene zijde het Lam en aan de andere zijde Comenius afgebeeld, onze eerste bisschop. De uitreiking van de penning zal plaatshebben op 13 november tijdens de regionale dienst in Alkmaar. Zaterdag werd afgesloten met een korte zang dienst, geleid door br.Bernhard. De liederen hadden ook betrekking op het Lam en br. Bernhard vertelde hoe het in verschillende liturgieën opgenomen is.. De overdenking op zondag door br. Bernhard stond ook in het teken van het Lam. Daar ging het vooral over de herkomst van dit symbool. Tijdens deze dagen werd er drank en koek verkocht, de opbrengst daarvan: € 118,25 komt ten goede aan de renovatie van het gemeentecentrum. Een deel dat bij onze kerk hoort, maar niet gesubsidieerd wordt door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.------------------------------------------------------------------------------------------

Kerkblad

In de vergadering van de Algemene Raad van bijstand van de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland op 9 april heeft zuster Ernie Kembel namens de Oudsten Raad en de Raden van bijstand zuster Nancy Bipat-Mokkum bedankt voor haar inzet en de mooie lay-out aan het kerkblad.Een ieder was heel erg enthousiast hierover.------------------------------------------------------------------------------------------

Vastenmaaltijd Haarlem 3 maart 2016

Tijdens de 6 weken voor Pasen, de vastenmaaltijd, werd er iedere donderdagavond een vastenmaaltijd gehouden in de kerk van de Evangelische Broedergemeente te Haarlem. Mensen uit verschillende kerken in Haarlem waren uitgenodigd om deel te nemen.

Het thema was: "ik was een vreemdeling". Iedere bijeenkomst begon met een viering. Daarin heeft een voorganger uit een van de deelnemende kerken aan de hand van de Bijbellezing een korte overdenking gehouden. Tijdens de viering was ruimte voor bezinning : stilte en muziek, en was er gelegenheid om een kaars aan te steken. Daarna was er een sobere maaltijd: brood fruit en thee. Het fruit werd meegenomen door de deelnemers, voor  het brood en thee werd gezorgd door de deelnemers van de EBG.

De gastvoorgangers kwamen uit de Doopgezinde gemeente, de Remonstrantse gemeente, de PKN, de Groenmarktkerk, de gemeente van de Hersteld Apostolische Zendingskerk en de Evangelische Broedergemeente.

Aan tafel kon men nader kennis maken met elkaar en doorpraten over de overdenking. Het brood en fruit werd met elkaar gedeeld. Men hield het niet voor zichzelf.

Vasten is een tijd van afzien van de dingen die het leven veraangenamen. De deelnemers zagen af van een maaltijd thuis. Het geld dat daarmee werd uitgespaard werd verzameld in een collecte. Deze collecte is bestemd voor de Coördinatiegroep Kerken in de Regio en Vluchtelingen die verschillende projecten ondersteunen aan vluchtelingen en statushouders in Haarlem. Het totaal bedrag van de collecte was € 412,55
Het gemiddelde aantal deelnemers 24.

Na de maaltijd kwamen wij weer in een kring bij elkaar en zonden elkaar heen met een zegenvers. Zo was vasten niet alleen afzien, maar ook een verrijking.------------------------------------------------------------------------------------------

Regionale Augustusmaandviering en br.Bernhard 50 jaar

Met het thema:"Wat God belooft komt zeker", uit Habakuk 2:3 werd op 30 augustus de regionale augustusmaand gevierd. Deze woorden sierden deze dag. De deelgemeenten uit Noord Holland waren goed vertegenwoordigd, jong en oud waren aanwezig, maar ook enkele kerkgenoten uit Zeist, Amsterdam en zelf uit Zoetermeer. De dienst werd verzorgd door br. Bernhard met een liefdemaal die anders was dan wij gewend zijn. Een volle kerk en liederen,  die uit volle borst werden gezongen onder leiding van br.Valpoort die het orgel bespeelde. Ook het kooroptreden van Haarlem was zeer toepasselijk. Een liefdemaal met cake, koffie en thee, een feest liefdemaal, omdat we ook de 50ste verjaardag van br. Bernhard mochten vieren .We hebben God mogen prijzen en loven:'Preise Masra, mi sili' preise Masra, mi sili'en alasani de na mi mu preise En nen!. Na deze viering ging br. Hessen voor in de dienst. In de overdenking ging het over de oogappel van God.. Met de voordracht van de senioren uit Zaanstad werd ook gememoreerd dat 10 jaar geleden in de EBG- Noord Holland, het even wennen was, toen br. Bernhard als predikant aantrad, maar dat hij onze oogappel is en niet meer in onze gemeente is weg te denken. Er waren nog enkele jarigen in de zaal die samen met br. Bernhard een verjaardagszegen mochten ontvangen. Br. Bernhard werd extra in het zonnetje gezet met het cadeau dat hij namens Noord Holland mocht ontvangen en de vele gelukwensen van alle aanwezigen. Na de dienst werd erg genoten van allerlei lekkernijen die door de  deelgemeenten zijn aangeboden. Het was een dag met bijzondere momenten. De familie Bernhard werd op de foto gezet door onze fotograaf zr. Bonoo, er was live muziek waarop iedereen kon meezingen en schuifelen op de tonen van het duo Clarence Breeveld en echtgenote en er was een videovertoning met beelden van br. Bernhard over de activiteiten in Noord Holland, over de afgelopen 10 jaar. Een feestelijke viering met een mooie afsluiting waar we nog lang over zullen doorpraten.------------------------------------------------------------------------------------------

EBG Haarlem ontmoet EBG Neuwied in Aachen

Een dag met wat gaatjes.
Het was nog vroeg, toen wij elkaar in Haarlem tegenkwamen. 'Wanneer moest jij opstaan, werd er aan elkaar gevraagd. Ook werd er bewonderend gekeken naar het busje dat br. Glen had gehuurd. Het stak vooral goed af tegen het busje van br. Stefan. Dit laatste busje zou ons later ook nog een bijzondere reis geven. Na wat oponthoud op de snelweg wegens een uitgebrande auto in de berm en in de warme lucht in het busje hebben wij het dakraampje open gegooid. Helaas was dat niet hierop berekend, vloog in volle vaart eraf en belande op de snelweg. Maar ondanks deze 'gaatjes' verliep de dag verder goed. Wij kwamen in Aachen aan en ontmoetten hier de broeders en zusters uit Neuwied. Zij namen ons mee op een tocht door de mooie oude stad met uitleg en vertaling. Daarna volgde een goed verzorgd Duits middageten dat gelegenheid bood om oude vriendschappen te verdiepen en nieuwe kennissen te ontmoeten. Voordat wij van het 'toetje' konden genieten gingen wij nog samen naar de prachtige Domkerk. Hier keken wij de ogen uit en kamen wij tot rust. In het oudste café van de stad genoten wij aansluitend van een stukje vlaai en Aachener Printen. Het heeft even geduurd totdat alle misverstand over de bestelling uit de weg geruimd waren. De dag werd afgesloten met gebed, liederen en een uitleg bij de dagteksten door Ds. Karen Wilson uit Neuwied. En dan moesten de broeders en zusters weer op stap naar huis. Wij stopten eerst nog bij een bouwmarkt om Duck tape te halen. Want het dakraam moest weer vastgemaakt worden om de dreigende regen buiten de bus te houden. Maar enkele uren later waren wij weer veilig in Haarlem. Een mooie dag ondanks de 'gaatjes', die de partnerschap tussen de EBG in Neuwied en onze gemeente goed heeft gedaan.------------------------------------------------------------------------------------------

"De Fakkel

25 april was de jaarlijkse themamiddag van onze zusterkring de Fakkel. Het thema: Zusters in alle landen, vrouwen in de EBG wereldwijd, werd verzorgd door de zusters Nadra Echteld en Conchita Landbrug van de Centrale Vrouwenraad (CVR). De CVR is opgericht om meer aandacht te krijgen voor vrouwen in d EBG kerk. Het is een landelijk platform van alle zusterkringen in Nederland, zoals de Fakkel. Daarnaast zijn er ook contacten met andere vrouwengroepen in de EBG wereldwijd. Zuster Landbrug een reislustige vrouw zoals ze zichzelf noemt, is zeer betrokken bij het vrouwenwerk van de EBG wereldwijd. In haar verhaal nam ze ons mee op reis langs verschillende conferenties en retraites die ze de afgelopen jaren heeft bezocht. Voor haar betekende deze ontmoetingen een spirituele verdieping van haar geestelijk leven. 'Het doet je wat, het is echt: "wow"Je komt ook zusters tegen met verschillende achtergronden, maar toch één in Christus zijn. De boodschap die zr. Landbrug ons deze middag meegaf is, dat iedere zuster van de EBG een conferentie buiten  Nederland zou moeten bezoeken. De uitwisseling met andere vrouwengroepen ook wereldwijd is een verrijking voor de wijze waarop wij ons christelijk geloof beleven. Het kan helpen om daar een verdieping aan te geven. Deze middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn, onder het genot van een gezamenlijke maaltijd. Het was een inspirerende dag. 
« vorige pagina [ 1 2 ] volgende pagina »